O S I S

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN

NPSN. 30200784, NIS. 200010, NSS. 201140210001

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 56 RT. 10 RW. 02 Telp.(0525)22 898 Buntok 73712

Website : https://smp1buntok.wordpress.com, Email : smp1ds@yahoo.com

 

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN

Nomor : 420 / 832 / I / 2015

T E N T A N G

SUSUNAN PERWAKILAN KELAS, PENGURUS OSIS

DAN PEMBINA OSIS TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

KEPALA SMP NEGERI 1 DUSUN SELATAN 

Menimbang           :    a.       Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah Osis

b.       Bahwa penanggung jawab pembina Osis di sekolah adalah                                                                                                        Kepala sekolah, wakil kepala Sekolah dan di bantu guru sebagai pembina Osis

Mengingat             :    1.       Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2.       Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990

3.       Kepmen Pendidikan dan kebudayaan nomor : 0461/u/1984

4.       Surat keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 201/C/Kep/0.86

5.       Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor   :    266/C/Kep/0/1992

Memperhatikan     :             Hasil rapat perwakilan kelas tanggal 28 September  dan 03 Oktober 2015

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan          :

Pertama                 :             Susunan perwakilan kelas

Kedua                   :             Susunan pengurus tetap osis masa bakti 2015 / 2016

Ketiga                   :             Susunan pembina Osis masa bakti 2015 / 2016

Keempat                :             Membuat dan menyatakan tidak berlaku lagi surat   keputusan sebelumnya                                yang                                 berhubungan  dengan tugas di atas.

Kelima                   :             perincian pokok tugas seksi seperti tercantum dalam     surat keputusan ini.

Keenam                 :             Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, jika terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di   : Buntok

Pada tanggal      : 06 Oktober 2015

             Kepala Sekolah,

  H.SAMSUDIN  NOOR, S.Pd

  NIP. 19600905 198403 1 014

 

 

 

 

Tembusan Yth:

1.      Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kab. Barito Selatan di Buntok.

2.      Pengawas SMP Kabupaten Barito Selatan di Buntok

3.      Komite SMPN-1 Dusun selatan di Buntok.

4.      Masing-masing yang bersangkutan.

5.      arsip.

 

Lampiran I      :  SK Kepala SMPN 1 Dusun Selatan

Nomor : 420 / 832 / I / 2015

Tanggal : 06 Oktober 2015

Susunan Pewakilan Kelas :

 

Lampiran II     :  SK Kepala SMPN 1 Dusun Selatan

Nomor : 420 / 832 / I / 2015

Tanggal : 06 Oktober 2015

 

SUSUNAN PENGURUS OSIS MASA BAKTI 2015 / 2016

 

1.  K e t u a                         :           DONI SEPTIAN                                            ( VIII E )

2.  Wakil Ketua                   :           DIAN PUTRA ANUGRAH                          ( VIII E )

3.  Sekretaris I                     :           MUHAMMAD ZAKI                                    ( VIII E )

4.  Sekretaris II                   :           REHUELLA ZIVORA A                              ( VIII E )

5.  Bendahara I                   :           FADILLA                                                      ( VIII F )

6.  Bendahara II                  :           CHRISTY ANGGALIA                                ( VIII E )

 

1.      Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Ketua                            :           Diky Wahyudi                                                ( VIII D )

Anggota                       :           Muhammad Salim                                           ( IX E )

Hafidz Rahmatullah                                        ( IX D )

Yuna Amanda Putri                                        ( IX F )

Agnestasia Maharani                                       ( VIII B )

Friska Merilia                                                  ( IX E )

 

2.    Seksi Pembinaan Budi Pekerti Luhur Atau Ahlak Mulia :

Ketua                             :           Abigaily Iristansia                                           ( VIII C )

Anggota                         :           Alviathul Zakiah                                             ( IX C )

Ray Aryan                                                       ( IX A )

Siska Angelina                                                ( VII E )

Jossy Krisdiana V                                           ( VIII E )

 

3.    Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara :

Ketua                             :           Fitri Aulia Sari                                                ( VIII E )

Anggota                         :           Muthia Ayu S                                                             ( IX F )

Otnel Abdianto                                               ( VIII E )

Mutiara Yusfinda                                            ( VIII E )

Yesaya Efraim Hol                                         ( VIII A )

Dedy Irawan                                                   ( VIII B )

 

4.    Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga Sesuai Bakat dan Minat  :

Ketua                             :           Yaya Oktaria Anugrahnu                                ( VIII F )

Anggota                         :           Mayori Yulia Ivana                                         ( IX E )

Tazkia Amalia                                                 ( VIII B )

Btari Sukma Pawitra                                       ( VII A )

Ridhawati Setya Ningrum                              ( VIII D )

Sesilia                                                              ( VII D )

 

5.    Seksi Pembinaan Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam Konteks Masyarakat Plural :

Ketua                             :           M. Ari Juang                                                   ( VIII E )

Anggota                         :           I Gusti Agung Pratiwi                                    ( IX E )

Herdy Andriksen                                            ( IX A )

Puspita Sari Paryono                                       ( VIII D )

Yusi Maria Veronika                                       ( IX F )

Dea Mura Epatni                                             ( VII F )

 

6.    Seksi Pembinaan Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan :

Ketua                             :           Anisa Nava Syara                                           ( VIII E )

Anggota                         :           Luluk Khofifah                                               ( IX A )

Valentino Bonavito D                                     ( VIII A )

Sevilla Kirana                                                  ( VIII C )

Putri                                                                ( VII F )

Nadia Afioah                                                  ( VII D )

7.    Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi Yang Terdifersifikasi :

Ketua                             :           Peggy Aulia Ezra Yola                                   ( VIII E )

Anggota                         :           Elsa Agustina                                                  ( IX E )

Florentina                                                        ( IX E )

Salma Nur Aida                                              ( VIII E )

Aldoni Fahreza                                               ( VIII C )

Rizky Pranilasa                                               ( VIII D )

8.    Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya :

Ketua                             :           Irba Chalisa Amaly                                         ( VIII E )

Anggota                         :           Honesty Putri Cahyani                                    ( IX E )

Reza Aditya                                                    ( VII B )

Yedija Glory                                                   ( VIII C )

Yosia Sinthabella                                            ( IX E )

Markus Marcelino                                           ( IX A )

9.    Seksi Pembinaan Teknologi Informatika dan Komunikasi ( TIK ) :

Ketua                             :           Gita Kartika                                                    ( VIII E )

Anggota                         :           I Gusti Agung Oka                                         ( VII E )

Joyan Zada Putra                                            ( VIII F )

Decy Andreana P                                            ( VIII D )

Rini Wulansari                                                ( VIII D )

Abdal Rizal                                                     ( VIII C )

10.     Seksi Pembinaan Komunikasi dan Bahasa Inggris :

Ketua                             :           Queensy Barsellina T                                      ( VIII D )

Anggota                         :           Winey Amiani                                                 ( IX E )

Adam Surya Permana                                     ( IX B )

Selvia Purnaam Wati                                       ( VIII E )

Windi Anggi Tiara P                                       ( VII E )

Andaka Bimo Wahyu S                                  ( VII E )

 

Buntok, 06 Oktober 2015

Kepala SMP Negeri 1 Dusun Selatan,

H. SAMSUDIN NOOR, S.Pd

NIP.19600905 198403 1 014

 

Lampiran III   :  SK Kepala SMPN 1 Dusun Selatan

Nomor : 420 / 832 / I / 2015

Tanggal : 06 Oktober 2015

SUSUNAN PEMBINA OSIS MASA BAKTI 2015 / 2016

NO
N A M A
J A B A T A N
T U G A S
1. H. SAMSUDIN NOOR, S.Pd                           Ketua / Kepsek         Penanggung Jawab

2. ENDAH SULISTYOWATI, S.Pd                    Wkl. Ur. Kesiswaan Membina Seksi No 1, 2, 3, 6

3. BAHRUDIN, S.Pd                                             Wkl.Ur.Kurikulum  Membina Seksi No 5, 8, 10

4. BERTINUS, S.Pd                                               Pengelola Sarpras   Membina Seksi No 4, 7, 9.

5. ROSMALASARI, SE                                          Anggota / TU           Membina tugas bendahara

6. TESIANA , S.Pd.K                                             Anggota / Guru        Anggota / Guru

 

ARIANI, S.Pd                                                      Anggota / Guru          Membina seksi keimanan dan ketakwaaan

TIHAN, S.Ag                                                      Anggota / Guru           terhadap Tuhan Yang Maha Esa

MAHMUDAH, S.Ag                                        Anggota / Guru

NURUL MAJIDAH, S.Pd.I                           Anggota / Guru

KRIANI, S.Ag                                                 Anggota / Guru

 

7. AYUSMIANSI, A.Md                                   Anggota / Guru           Membina seksi budi pekerti   luhur

INDER ARJUNA, S.Pd.PKn                      Anggota / Guru               atau ahlak mulia

SRIWITA,                                                    Anggota / Guru

SRI HARTATI, S.Pd                                  Angota / Guru

 

8. LILY MEIYATI                                           Anggota / Guru             Membina seksi kepribadian unggul,

KARLINAWATY, S.Pd                               Anggota / Guru                wawasan kebangsaan dan bela negara.

NAWUN, S.Pd                                            Anggota / Guru

MAHMUDAH, S.Ag                                   Anggota / Guru

 

9. SRIWITA                                                 Anggota / Guru               Membina seksi prestasi akademik,

SINTA PALUPI W, S.Pd                       Anggota / Guru               seni dan olahraga sesuai bakat dan minat.

NURIATI, S.Pd                                        Anggota / Guru

MUNADI, S.Pd                                       Anggota / Guru
10. ELDAYANI, S.Pi                                   Anggota / Guru               Membina seksi demokrasi, hak azasi manusia,

SESYAMILA, S.Pd                              Anggota / Guru                 pendidikan politik, lingkungan hidup kepekaan

VUGA, I,  B, S.Pd.Kim                       Anggota / Guru                  dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural

INDER ARJUNA, S.Pd PKn             Anggota / Guru

11.  SIPERA                                                Anggota / Guru                   Membina seksi kreativitas,

SRIWARDANI                                  Anggota / Guru                    keterampilan dan kewirausahaan.

SULASTRI A,P, S, S.Pd                  Anggota / Guru

WIDAH, SP                                      Anggota / Guru

 

12. MUNADI, S.Pd                                 Anggota / Guru                      Membina seksi kualitas jasmani,

IDA ANDRIANI, S.Pd                     Anggota / Guru                     kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi

RUSABEATA, S.Pd                           Anggota / Guru                    yang terdisertifikasi .

SUGENG SANTOSO, S.Pd              Anggota / Guru
13. SRI HARTATI, S.Pd                         Anggota / Guru                        Membina seksi sastra dan budaya

NAWUN, S.Pd                                        Anggota / Guru

MASNAWATI, S.Pd                               Anggota / Guru

JUMIATI, S.Pd                                      Anggota / Guru
14.ELDAYANI, S.Pi                             Anggota / Guru                             Membina seksi Tehnologi Informasi

SULASTRI A,P, S, S.Pd                      Anggota / Guru                             dan Komunikasi ( TIK ).

MUNADI, S.Pd                                   Anggota / Guru

Hj. NANA FITRIANI, SE                 Anggota / Guru

 

15.SINTA PALUPI  W, S.Pd               Anggota / Guru                            Membina seksi komunikasi dalam Bahasa Inggris.

SUGENG SANTOSO, S.Pd                 Anggota / Guru

WIDAH, SP                                          Anggota / Guru

SULASTRI A,P, S, S.Pd                      Anggota / Guru

Buntok, 06  Oktober 2015

Sekretaris,                                                                                                                Ketua,

MUHAMMAD ZAKI                                                                                           DONI SEPTIAN

Mengetahui,

Kepala Sekolah

H. SAMSUDIN NOOR, S.Pd

NIP. 19600905 198403 1 014

Iklan
%d blogger menyukai ini: